اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

حمایت جمعی از فعالین اصلاح طلب و زندانیان سابق سیاسی از لیست امید و حسن روحانی

1396/2/25

جمعی از فعالین اصلاح طلب و زندانیان سابق سیاسی در بیانیه‌ای از مردم ایران دعوت کردند تا «حماسه سیاسی دیگری بیافریند و با انتخاب مجدد جناب اقای دکتر حسن روحانی با رأی بالا روند توسعه هم جانبه، متوازن و پایدار کشور را تثبیت کند.»

در این بیانیه که به امضا ۲۶ تن از فعالین سیاسی و زندانیان سیاسی سابق رسیده، همچنین آمده است که « برای تعمیق دموکراسی و عدالت، جلب مشارکت هر چه بیشتر هم وطنان و تثبیت پایه‌های مردمسالاری یعنی برای تقویت شوراهای اسلامی شهر و روستا که توسط دولت اصلاحات تشکیل شده‌اند به “لیست امید” رأی می‌دهیم.»

امضا کنندگان این بیانیه خواسته‌اند تا «با انتخاب ٢١+١ در تهران نگذاریم باز فاجعه شورای دوم که سرآغاز دوران سقوط کشور بود تکرار شود.»

متن کامل بیانیه بشرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ۲۹ اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﻣﺴﺎل در ﭼﺎرﭼﻮب ﻇﺮﻗﯿﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﻛﺮﻓﺘﻦ اﻓﻖ ﭘﯿﺶ رو، ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ می ﺮود ﺗﺎ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﯿﺎﺳﻲ دﯾﮕﺮي ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺟﻨﺎب اﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ با رای بالا روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻣﺘﻮازن و پایدار ﻛﺸﻮر را ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﻨﺪ. ﻣﺎ در ﺟﻤﻌﻪ ٢٩ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاي ﻋﺰت و امنیت اﯾﺮان ، رفاه و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ایرانیان و ﺑﯿﺸﺮﻓﺖ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ روﺣﺎﻧﻲ راي ﻣﻲ دﻫﯿﻢ. هم چنین ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﯿﻖ دموکراسی و عدالت، جلب ﻣﺸﺎرﻛﺖ هر چه بیشتر هم وطنان و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﺎﯾﻪ های ﻣﺮدﻣﺴﺎﻻري ﯾﻌﻨﻲ برای تقویت ﺷﻮراهای اسلامی ﺷﻬﺮ و روستا ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دولت اﺻﻼﺣﺎت تشکیل ﺷﺪه اند ﺑﻪ "ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ" راي می ﺪﻫﯿﻢ.
ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ راي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻗﺮار دﻫﺪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ٢١+١ در ﺗﻬﺮان ﻧﮕﺬارﯾﻢ ﺑﺎز ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺷﻮراي دوم ﻛﻪ ﺳﺮآﻏﺎز دوران ﺳﻘﻮط ﻛﺸﻮر ﺑﻮد ﺗﻜﺮار ﺷﻮد.
مردم شریف تهران
در پی دعوت جناب قای خاتمی، ﻣﺎ از ﻫﻤﻪ ساکنان پایتخت ﺧﺎﺿﻌﺎﻧﻪ درﺧﻮاﺳﺖ می ﻜﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ ﺷﻮر ﺧﻮد در ﭘﺎي ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺑﺎ راي ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ٢١ ﻧﻔﺮ ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ، ﺗﺪاوم ﺑﺨﺶ روﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد آﻓﺮﯾﻦ و اﻣﯿﺪوار ﻛﻨﻨﺪه اي ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در دوم ﺧﺮداد ٧٦ آﻏﺎز ﺷﺪه است و اﯾﻨﻚ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎري از داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ، رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺧﻮد را ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻲ ﺷﻚ "ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ" ﺑﺮاي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ ﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎﻧﻲ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺑﻲ ﺗﺮدﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ می ﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪﻫﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮام است و در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮاي آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. به بیان روشن لیست اشکالاتی دارد ولی وقت برای بررسی آسیب شناسانه به گلایه ها هست. پس بنا بر مصالح بزرگتر ما امضا کنندگان زیر فارغ از گلایه هایی که بعضا نیز به حق است به لیست امید شورای عالی سیاستگزاری اصلاح‌طلبان رای می دهیم .در عین حال لازم می دانیم ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاري ﺑﺎ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد به اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﺳﺦ دﻫد.

اﯾﻨﻚ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺶ رو ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺴﺠﺎم ، وﺣﺪت و ﻟﯿﺴﺖ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. به نظر ما ﺗﻨﻬﺎ ﻟﯿﺴﺘﻲ ﻛﻪ در مجموع ﺳﺎز و ﻛﺎر اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد در آن ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع ﻫﺴﺖ "ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ "است.

ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آرای ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان محترم اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ، ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﯿﺪاﻧﯿﻢ از ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻏﻨﺎي آن می ﺎﻓﺰود اﻣﺎ اﯾﻨﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻮاري و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳی، ﺿﻤﻦ اﻧﺼﺮاف از ﻛﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮري، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ، سپاس گزاری نماییم و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﻋﻼم می ﺪارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ٢١ ﻧﻔﺮ "ﻟﯿﺴﺖ اﻣﯿﺪ" شورای عالی سیاستگزاری اصلاح‌طلبان راي ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد و از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻤﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي اﺻﻼح ﻃﻠﺐ درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﺧﻮد، در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﺻﻼﺣﺎت ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ وﺣﺪت ﺑﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﮔﺮدﻧﺪ.

اﯾﻦ راي وﺣﺪت اﻓﺮﯾﻦ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮ دوش ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﻲ ﺷﺨﺼی ﺒﺎ ﺗﻜﯿﻪ ﺑﺮ ﻛﺎر ﺟﻤﻌﻲ ، ﺑﺮاي اﻋﺘﻼي زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮي ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ و آﻧﻬﺎ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﻜﻮﯾﻲ در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎر ﻓﺮدي و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺗﻲ ﺷﻮاري ﺷﻬﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و در جهت شفافیت هر چه بیشتر امور بکوشیم.

زهرا اشراقي
محسن امين زاده
عماد بهاور
علي تاجرنيا
سيدمصطفي تاج زاده
حميدرضا جلائي پور
سعيد حجاريان
محمدرضا خاتمي
هادي خانيكي
عبدالله رمضان زاده
حسين شريف زادگان
علي شكوري راد
محسن صفايي فراهاني
عليرضا علوي تبار
عباس عبدي
مرتضي مبلغ
فخرالسادات محتشمي پور
آذر منصوري
عبدالله مومني
محسن ميردامادي
حسين نوراني نژاد
بهاره هدايت

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.