اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اساسنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی

فصل اول : کلیات
ماده 1: نام

حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی که دراین اساسنامه به اختصار جبهه نامیده می‌شود.
ماده 2: محل فعالیت
مرکزیت جبهه در تهران خواهد بود. جبهه می‌تواند با رعایت این اساسنامه نسبت به تشکیل شعب در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 3: هدف
ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت ملت ایران در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی که منجر به دخالت مستقیم آنان در سرنوشت سیاسی نشان می‌گرددبه منظور حفظ دستاوردهای انقلاب عظیم اسلامی و تداوم آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)
فصل دوم: ارکان جبهه
ماده 4: ارکان جبهه

ارکان جبهه عبارت است از :
کنگره 5- دفتر سیاسی 9- حوزه
شورای مرکزی 6- هیات اجرایی 10- واحد
دبیرکل 7- کمیته 11- شعبه
هیات داوری 8- منطقه 12- شاخه
ماده 5: کنگره
کنگره عالی‌ترین رکن جبهه است که حداقل سالی یک مرتبه تشکیل می‌شود. اعضای شرکت کننده در کنگره عبارتنداز :
دبیرکل، اعضای شورای مرکزی ، اعضای هیات داوری ، اعضای دفتر سیاسی، اعضای هیات اجرایی ،‌رؤسای شوراهای مناطق ،‌نمایندگان کمیته‌ها و شاخه‌های مرکز، و نمایندگان مناطق و شعب.
تبصره 1: کنگره به طور فوق‌العاده در مواقع ضروری ،‌با تصویب شورای مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره2: آیین نامه زمان نحوه تشکیل واداره کنگره ،‌وکنگره فوق‌العاده به تصویب کنگره می‌رسد. اولین کنگره توسط اعضا انتخاب می‌شوند اداره خواهد شد.
تبصره 3: تعداد نمایندگان هر کمیته ،‌شاخه، منطقه و شعبه به شرح زیراست:
الف: تعداد 7 نفر از هرکمیته وشاخه به انتخاب اعضای آن
ب: تعداد یک تا 7 نفر از هر شعبه یا منطقه (تعداد نمایندگان هر منطقه یا شعبه ونحوه انتخاب آنها متناسب با حوزه‌های تشکیل شده در آن منطقه یا شعبه می‌باشد و بر اساس آیین نامه‌ای که توسط کمیته تشکیلات تهیه و به تصویب شورای مرکزی می رسد تعیین میگردد.)
ماده 6: وظایف واختیارات کنگره
تصویب و اصلاح مرامنامه واساسنامه و آیین نامه نحوه تشکیل و اداره کنگره
تصویب راهبردها و برنامه‌های جبهه به پیشنهاد شورای مرکزی
انتخاب و عزل و قبول استعفای اعضای شورای مرکزی، هیات داوری و دبیرکل
بررسی و تصویب قطعنامه کنگره
بررسی گزارش عملکرد سالیانه دبیرکل، شورای مرکزی وهیات داوری
انحلال جبهه و انتخاب هیات تصفیه به پیشنهاد شورای مرکزی
تبصره: اعتبارنامه دبیرکل توسط هیات رئیسه کنگره صادر و مصوبات کنگره نیز با امضای هیات رئیسه برای اجرابه دبیرکل ابلاغ خواهد شد.
ماده 7: جلسات کنگره
جلسات کنگره با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر در جلسه اعتبار خواهد یافت. هیات اجرایی با تصویب شورای مرکزی موظف است حداقل یک ماه قبل از برگزاری کنگره تاریخ تشکیل و دستور جلسه آن را به مسئولین و اعضای کنگره اطلاع دهد.
تبصره 1: در صورتی که کنگره به علل پیش‌بینی نشده یا شرایط اضطراری تشکیل نگردد ویا به علت عدم دستیابی به حد نصاب ، رسمیت حاصل نکند، هیات اجرایی جبهه موظف به دعوت و تشکیل کنگره در اولین فرصت خواهد بود که دراین صورت با حضور اکثریت مطلق اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره 2: تصمیمات کنگره در مورد تصویب یا اصلاح مواد مرامنامه و اساسنامه ویا انحلال تشکیلات با رأی حداقل سه پنجم اعضای کنگره معتبر خواهد بود.
تبصره 3: در صورتی که برای انتخاب اعضای شورای مرکزی وهیات داوری در مرحله اول اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، در مرحله دم بین 2 برابر تعداد مورد نیاز از حائرین اکثریت نسبی مرحله اول رای‌گیری می‌شود. دراین مرحله اکثریت نسبی آرا ملاک انتخاب خواهد بود.
ماده8: شورای مرکزی
شورای مرکزی پس از کنگره عالی‌ترین رکن جبهه است ومسئولیت هدایت و پیشبرد اهداف جبهه را برعهده دارد ودر کلیه امور مربوط به فعالیت‌های جبهه در برابر کنگره مسئوول است.
ماده 9: اعضای شورای مرکزی
تعداد اعضای شورای مرکزی30 نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل می‌باشدکه از میان اعضای جبهه ،‌با رأی مستقیم و مخفی اعضای کنگره برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورای مرکزی مجاز به حضور در جلسات دفترسیاسی ،‌شاخه‌ها ،‌کمیته‌ها و شورای مناطق ،‌بدون حق رأی می‌باشند.
ماده 10: جلسات شورای مرکزی
جلسات شورای مرکزی به طور عادی حداقل ماهی یکبار تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل و اداره و اتخاذ تصمیمات آن برابر آیین‌نامه خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.
ماده 11: وظایف و اختیارات شورای مرکزی
پیگیری مصوبات کنگره و نظارت برحسن اجرای آن
هدایت کلیه فعالیتهای سیاسی و اجرایی جبهه
انتخاب، عزل و قبول استعفای اعضای هیات اجرایی و دفتر سیاسی و مدیرمسئول وارگان جبهه برعهده این شورا است.
تصویب بودجه تشکیلات جبهه
تایید خط مشی‌ها، راهبردها و برنامه‌ها ،‌پیشنهاد اصلاح مرامنامه واساسنامه ونیز پیشنهاد انحلال جبهه وتهیه سایر دستورات جلسه برای ارائه به کنگره.
تایید عملکرد سالانه ارکان مختلف جبهه . ارائه شده از سوی دبیرکل و گزارش به کنگره
تصویب تأسیس و سازمان شاخه‌ها، شعب، مناطق، وکمیته‌های جبهه و تعیین حدود اختیارات آنها بنا به پیشنهاد دبیرکل
بررسی و اظهار نظر در مورد گزارشهای ماهانه دفتر سیاسی وهیات اجرایی.
اعلام نظر و تفسیر مرامنامه، اساسنامه و مصوبات کنگره در مواردی که دارای ابهام باشد و یا مورد اختلاف ارکان جبهه واقع بشود.
10- تصویب آیین نامه‌هایی که مطابق اساسنامه به عهده شورای مرکزی است.
تبصره: شورای مرکزی موظف است بعد از انتخاب شدن توسط کنگره ، بلافاصله تشکیل جلسه داده واز بین اعضای خود حداقل دو نفر را برای احراز سمت دبیرکلی حزب به کنگره پیشنهاد نماید . روش کار برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
ماده 12: دبیرکل
دبیرکل بالاترین مقام اجرایی جبهه بوده وریاست شورای مرکزی را به عهده دارد وبرای مدت دوسال انتخاب می‌شود. وظایف دبیرکل به شرح زیرمی‌باشد:
اداره جلسات شورای مرکزی
ابلاغ مصوبات کنگره و شورای مرکزی به ارکان جبهه وپیگیری ونظارت براجرای آنها
اعلام دیدگاه‌ها ومواضع جبهه در زمینه‌های گوناگون و پاسخگویی در قبال آنها
پیشنهاد خط مشی‌ها،‌راهبردها ،‌برنامه‌ها، اصلاح مرامنامه و اساسنامه و انحلال جبهه به شورای مرکزی
تهیه دستور جلسات شورای مرکزی
ارائه گزارش سالیانه ارکان مختلف جبهه به شورای مرکزی
پیشنهاد تأسیس شاخه،‌شعب، مناطق وکمیته‌ها وحدود اختیارات آنها به شورای مرکزی
صدور احکام منتخبین کنگره وشورای مرکزی و هیات اجرایی
ریاست دفتر سیاسی
10- پیشنهاد اعضای هیات اجرایی به شورای مرکزی
تبصره 1: در مواقع ضروری هیات اجرایی در حضور وبا ریاست دبیرکل تشکیل می‌شود.
تبصره2: دبیرکل از بین اعضای شورای مرکزی دونفر را به عنوان معاونین خود برای تصویب به شورای مرکزی پیشنهاد می‌نماید تا زیرنظر وی انجام وظیفه نماید.
حدود اختیارات آنها توسط دبیرکل تعیین می‌گردد.
دبیرشورای مرکزی مسئول دبیرخانه آن است که توسط دبیرکل انتخاب می‌شود ومسئولیت تهیه دستور جلسات ،‌تنظیم صورتجلسات وپیگیری مصوبات شورا را برعهده دارد.
تبصره3: در صورت پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی سخنگو برای جبهه انتخاب می‌شود.
ماده 13: هیات داوری
هیات داوری شامل پنج نفر عضو اصلی و دونفر عضو علی‌البدل بوده که برای مدت 2 سال وبا رأی مخفی توسط کنگره انتخاب می‌شوند.
تبصره: اعضای هیات داوری نمی‌توانند در شورای مرکزی ،‌دفتر سیاسی و هیات اجرایی عضویت داشته باشند.
ماده 14: وظایف واختیارات هیات داوری
دریافت ورسیدگی به شکایات وگزارشهای مربوط به تخلفات اعضای جبهه و صدور حکم مقتضی.
دریافت و رسیدگی به شکایات وگزارشهای مربوط به تخلفات ارکان جبهه وصدور حکم مقتضی.
ماده 15: لازم الاجرا بودن احکام هیات داوری
احکام هیات داوری برای ارکان واعضای جبهه لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره1: در مورد دبیرکل ، شورای مرکزی واعضای آن هیات داوری تنها خودرا به کنگره اعلام خواهد داشت وتصمیم‌گیری با کنگره خواهد بود. در مورد دفتر سیاسی و هیات اجرایی واعضای آنها هیات داوری نظر خود را به شورای مرکزی اعلام خواهد نمود. در صورت عدم پذیرش این نظر از طرف شورای مرکزی موضوع جهت اتخاذ تصمیم به کنگره ارجاع خواهد شد.
تبصره2: چگونگی اداره جلسات هیات داوری ونحوه رسیدگی به تخلفات اعضا و ارکان جبهه براساس آیین نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب جلسه مشترک هیات داوری وشورای مرکزی می‌رسد.
ماده 16: دفتر سیاسی
دفتر سیاسی مرکب از دبیرکل و 10نفر عضو اصلی و4 نفرعضو علی‌البدل می‌باشد که از میان اعضای صاحب نظر جبهه و با رای مخفی شورای مرکزی برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند.
تبصره: انتخاب مجدد اعضای دفترسیاسی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده 17: وظایف واختیارات دفترسیاسی
1-تعیین و تبیین مواضع جبهه در زمینه‌های مختلف داخلی وخارجی با توجه به اصول مرامنامه و خط مشی‌های کلی و مصوبات کنگره وشورای مرکزی
2- تهیه تصویب وصدور بیانیه‌ها وتحلیلهای جبهه
3- اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ارتباط با سایراحزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی در چارچوب سیاستهای جبهه
4- تشکیل کمیسیونهای تخصصی با رعایت آیین نامه مربوطه
5- پیشنهاد مدیرمسئول و سردبیر ارگان رسمی جبهه به شورای مرکزی
6- ارائه گزارش ادواری به شورای مرکزی
تبصره: دفترسیاسی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، فعالیت می‌کند.
ماده 18: هیات اجرایی
هیات اجرایی مرکب از رئیس و دونفر نایب رئیس ورؤسای شاخه‌ها وکمیته‌ها و رئیس شورای تهران می‌باشد که با پیشنهاد دبیرکل وتصویب شورای مرکزی برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند.
تبصره: انتخاب اعضای هیات اجرایی برای دوره‌های بعد بلامانع است.
ماده 19: وظایف واختیارات هیات اجرایی
اجرای مصوبات شورای مرکزی و هیات داوری
تشکیل کمیته‌ها و شاخه‌ها، مناطق، حوزه‌ها و شعب جبهه به ترتیب در مرکز استانها، شهرستانها و خارج از کشور پس از تصویب شورای مرکزی
نظارت برحسن جریان کلیه امور اجرایی جبهه
ایجاد هماهنگی میان ارکان زیرمجموعه هیات اجرایی
ارائه پیشنهاد به منظور اداره بهتر جبهه و واحدهای وابسته به آن به دبیرکل
ارزیابی ونطارت برعملکرد کمیته‌ها، شاخه‌ها، مناطق شعب و ارائه گزارش ادواری به دبیرکل
پیشنهاد برنامه‌ها وآیین‌نامه‌های داخلی هریک از شاخه‌ها، کمیته‌ها و مناطق به دبیرکل
دعوت از اعضای کنگره وتشکیل جلسات آن براساس مصوبات شورای مرکزی
انتشار و توزیع ارگان رسمی جبهه.
تبصره1: رئیس هیات اجرایی، مسئوول اداره جلسات هیات وایجاد هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه کارکمیته‌ها و شاخه‌ها وپیگیری و نطارت برحسن اجرای آنها است. مسئولین کمیته‌ها وشاخه‌ها زیرنظر مستقیم رئیس هیات اجرایی انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره2: تعداد جلسات و چگونگی اداره آنها و نحوه انجام فعالیتهای مربوط به هیات اجرایی مطابق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
تبصره3: امور اداری و پشتیبانی ستاد مرکزی جبهه زیرنظر رئیس هیات اجرایی و براساس آیین‌نامه که به تصویب هیات اجرایی می رسد انجام می‌شود.
ماده 20: شاخه
یکی از ارکان جبهه است که با تصویب شورای مرکزی تشکیل شده و مسئولیت فعالیت در یکی از اقشار جامعه را که نیاز به فعالیت گسترده در آن وجود داشته باشد به عهده دارد، نحوه تشکیل وسازمان هرشاخه برابر آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد.
ماده 21: کمیته
کمیته یکی از ارکان جبهه است که مسئولیت انجام فعالیتهای تخصصی در مرکز، مناطق شعب و حوزه‌ها را برعهده دارد.
کمیته‌های جبهه در مرکز عبارتنداز:
کمیته تشکیلات
کمیته آموزش
کمیته اطلاع رسانی
کمیته پشتیبانی و مالی
کمیته امور مناطق
تبصره1: ایجاد کمیته‌های جدید و ادغام یا انحلال آنها با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تأیید هیات اجرایی وتصویب شورای مرکزی امکان پذیر است.
تبصره2: هریک از کمیته‌های جبهه متشکل از حداقل هفت و حداکثر یازده عضو می‌باشد که با پیشنهاد کمیته تشکیلات و تصویب هیات اجرایی انتخاب می‌شوند.
اعضای کمیته تشکیلات مستقیماً توسط هیات اجرایی تعیین می‌شوند.
تبصره3: کمیته‌ها می‌توانند از اعضای جبهه بعد از تصویب کمیته تشکیلات به عنوان مشاور یا همکار بدون حق رأی استفاده نمایند.
تبصره4: کلیه آیین نامه‌ها توسط کمیته تشکیلات تهیه و توسط مرجع تعیین شده در اساسنامه تصویب می‌شوند.
ماده 22: منطقه
منطقه یکی از ارکان جبهه است که مسئولیت اداره امور جبهه در سطح یک استان یا یک منطقه جغرافیایی در داخل کشور را برعهده دارد وزیرنظر هیات اجرایی فعالیت می‌کند.
منطقه توسط شورای منطقه اداره می‌شود که اعضای آن توسط هیات اجرایی مرکز تعیین و با حکم دبیرکل منصوب می‌شوند.
تبصره1: ضرورت دارد در تقسیم‌بندی مناطق، جزدر موارد استثناء تقسیمات کشوری ملاک قرار گیرد.
تبصره2: تشکیل کمیته‌ها و شاخه‌ها در مناطق به صورت متناظر با مراکز الزامی نیست.
کمیته‌های منطقه عبارتنداز:
کمیته تشکیلات
کمیته آموزش
کمیته اطلاع رسانی
کمیته پشتیبانی و مالی
کمیته امور شهرستانها
مسئولین کمیته‌ها و شاخه‌های مناطق توسط شورای همان منطقه و از بین اعضای شورا انتخاب وبا حکم رئیس شورای منطقه منصوب می‌شوند.
هیات رئیسه شورای منطقه متشکل از رئیس، نایب رئیس ودبیر می‌باشد که با رأی مخفی اعضای شورای منطقه انتخاب می‌شوند و پس از تایید هیات اجرایی با حکم دبیرکل فعالیت می‌نمایند.
ماده 23: حوزه
حوزه یکی از ارکان جبهه است که مسئولیت اداره جبهه درسطح یک شهرستان رابرعهده دارد و زیرنظر منطقه یا شعبه فعالیت می‌کند. حوزه توسط شورای مرکب از رئیس ،‌نایب رئیس و مسئولین کمیته‌ها و شاخه‌های متناظر با کمیته‌ها و شاخه‌های منطقه اداره می‌شود.
تبصره: در موارد استثنایی با پیشنهاد کمیته امور مناطق و تایید کمیته تشکیلات و تصویب هیات اجرایی، حوزه مستقل تشکیل می‌گردد که مستقیماً تشکیل می‌گردد که مستقیماً زیرنظر مرکز فعالیت می‌کند.
حوزه توسط شورای حوزه اداره می‌شود که اعضای آن بنا به پیشنهاد کمیته امور شهرستانها و پس از اظهارنظر کمیته تشکیلات منطقه یا شعبه توسط شورای منطقه یا شعبه تعیین و با ابلاغ رئیس آن شورا منصوب می‌شوند.
مسئولین کمیته‌ها و شاخه‌های حوزه توسط شورای حوزه واز بین اعضای شورا انتخاب و با حکم رئیس شورای حوزه منصوب می‌شوند.
هیات رئیسه شورای حوزه متشکل از رئیس ،‌نایب رئیس ودبیر می‌باشد که با رأی مخفی اعضای شورای حوزه انتخاب می‌شوند و پس از تایید شورای منطقه یا شعبه با حکم رئیس شورای منطقه یا شعبه فعالیت می‌نمایند.
ماده 24: واحد
اولین رکن جبهه است که در روستاها، مراکز بخشها و محله‌های شهری تشکیل می‌گردد زیرنظر حوزه اداره می شود.
هرواحد حداقل از سه عضو تشکیل می‌گردد و دارای یک مسئول خواهد بود.
تبصره: جزییات مربوط به نحوه تشکیل واحد، حوزه ،‌منطقه و اداره آنها در چارچوب آیین نامه‌ای که توسط کمیته تشکیلات تهیه شده و به تصویب شورای مرکزی می‌رسد خواهد بود.
ماده 25: شعبه
یکی از ارکان جبهه برای فعالیت در محدوده‌ای درخارج از کشور می‌باشد. تعیین محدوده فعالیت هر شعبه و تشکیلات آن با پیشنهاد دبیرکل و تصویب شورای مرکزی خواهد بود.
فصل سوم : عضویت
ماده 26: شرایط عضویت
اشخاصی که دارای شرایط زیرمی‌باشند می‌توانند متقاضی عضویت جبهه شوند.
تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
اعتقاد به دین مبین اسلام و التزام به احکام آن
تعهد به دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی و نطام جمهوری اسلامی ایران
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تقید به فعالیت در چارچوب قانون.
داشتن حداقل 15 سال تمام
پذیرش مرامنامه واساسنامه و تقید به انجام فعالیت درچارچوب مصوبات جبهه.
تعهد به رعایت اصول انضباطی جبهه.
تبصره1: بررسی صلاحیت و پذیرش کلیه رده‌های همکاری با جبهه براساس آیین نامه‌ای که به تصویب شورای مرکزی می‌رسد، برعهده کمیته تشکیلات می‌باشد.
تبصره2: عضویت در سایراحزاب وتشکیلات سیاسی مانع عضویت درجبهه نمی‌باشد.
ماده 27: خاتمه عضویت
هریک از موارد زیر موجب خاتمه فعالیت عضو در جبهه می گردد:
استعفای عضو.
نقض شرایط عضویت و تخطی از انجام وظایف تشکیلاتی.
تبصره: لغو عضویت با پیشنهاد کمیته تشکیلات و هیات اجرایی و با تصویب هیات داوری امکان پذیر می‌باشد. این اقدام براساس آیین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای مرکزی می رسد. در مورد اشخاصی که با حکم دبیرکل منصوب شده‌اند، مصوبه هیات داوری باید به تصویب شورای مرکزی برسد.
فصل چهارم: امور مالی
ماده 28: درآمد جبهه
درآمد جبهه از طریق دریافت حق عضویت ،‌هدایا و کمکهای مردمی و درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی ،‌فرهنگی و موسسات وابسته مورد تصویب شورای مرکزی ،‌تأمین می‌گردد.
ماده 29: ثبت اسناد مالی
درآمد و هزینه‌های جبهه در دفاتر ثبت و بیلان آن در پایان هرسال مالی برای بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون احزاب ارائه می‌شود.
ماده30: امضای اسناد تعهدآور
اسناد مالی وتعهدآور در مرکز به امضای رئیس هیات اجرایی و رئیس کمیته پشتیبانی و مالی می‌رسد. مسئولیت امضای اسناد مالی وتعهدآور درمناطق شعب، حوزه‌ها و شاخه‌ها طبق آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات اجرایی می‌رسد.
تبصره: رئیس هیات اجرایی ورئیس کمیته پشتیبانی و مالی می‌توانند اختیارات خود را به افراد دیگری تفویض نمایند.
ماده 31: انحلال
در صورت انحلال جبهه، هیات تصفیه از طرف کنگره نسبت به تعیین تکلیف اموال و مایملک جبهه و انجام سایراقدامات قانونی، اقدام نموده وحداکثر ظرف مدت 6 ماه گزارش کارخود را به کمیسیون موضوع ماده 10قانون احزاب ارسال می‌دارد.
فصل پنجم: سایر موارد
ماده 32: نوع فعالیت
جبهه تشکیلاتی سراسری و علنی و با خط مشی سیاسی واجتماعی است که به فعالیتهای فرهنگی و اقتصادی نیز درجهت همین خط مشی می‌پردازد.

ماده 33: فعالیت جبهه تا قبل از تشکیل اولین کنگره
جبهه تا تشکیل اولین کنگره ویا حداکثر یکسال ، توسط هیات مؤسس اداره می‌شود و وظایف واختیارات کنگره موقتاً به عهده این هیات می‌باشد. هیات موسس می تواند به منظور پیگیری وظایف خود نسبت به تشکیل شورای مرکزی موقت اقدام نمایند.
تبصره: هیات موسس نمایندگانی را برای انجام امور ثبت قانونی جبهه تعیین خواهد نمود. این افراد به عنوان مؤسسین قانونی جبهه عمل خواهند کرد.
ماده 34:
شرایط احراز مسئولیتهای تشکیلاتی به وسیله آیین نامه‌ای تعیین می‌گردد که به تایید هیات اجرایی وتصویب شورای مرکزی می‌رسد.
ماده 35:
اعضای علی‌البدل ارکان مختلف جبهه در صورت فوت، استعفا وعزل و معذوریت هرکدام از اعضای اصلی به ترتیب اولویت انتخاب و منصوب می‌شوند.
تبصره: حضور اعضای علی‌‌البدل درجلسات رکن مربوط بلامانع است.
ماده 36:
این اساسنامه در 5 فصل، 36 ماده و 35 تبصره در تاریخ 12/7/80 به تصویب کنگره رسید واز این تاریخ بعنوان اساسنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی لازم‌الاجرا می‌باشد.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.